Vedtægter

Vedtægter for Børns Samvær

 1. Stiftelse

Børns Samvær blev stiftet den 1. januar 1992.

Børns Samvær er en social, humanitær interesseorganisation for børn og unge i Danmark.

Børns Samvær er politisk, religiøs og ideologisk uafhængig.

Børns Samværs hjemsted er hovedkontorets adresse.

 1. Børns Samværs formål

Børns Samværs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges ret til samvær med forældre der ikke lever sammen – Samvær og muligheder i Danmark.

Børns Samvær vil arbejde for, at børns samvær og omgang med forældre skal foregå med børnenes tarv i centrum.

 1. Medlemmer

Som medlem af Børns Samvær kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, firmaer, foreninger m.v.

Institutioner m.v. kan højst tegne 5 medlemskaber, uanset bidragets størrelse.

Kun medlemmer af Børns Samvær kan indgå i bestyrelser eller udvalg eller indtage ledende funktioner i Børns Samværs arbejde.

Medlemmerne udøver deres indflydelse ved den årlige generalforsamling.

 1. Økonomisk grundlag

Børns Samværs økonomisk grundlag skabes gennem medlemskontingent, indsamlinger, gaver, sponsorater, bevillinger fra fonde og puljer m.v.

Børns Samvær kan drive erhvervsmæssige virksomhed.

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen, med godkendelse på den efterfølgende generalforsamling, gældende for et år ad gangen.

Såfremt et medlem ikke betaler kontingent senest 3 måneder efter opkrævning, kan medlemmet automatisk slettes af medlemslisten.

Børns Samværs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

Generalforsamlingen vælger revisoren på generalforsamlingen.

 1. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Børns Samværs højeste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som har været medlem af Børns Samvær mindst 6 mdr. og som kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Bortset fra fremødte repræsentanter for institutioner m.v. som kun kan afgive en stemme pr. medlemskab, jf. pkt. 3.

Der tildeles en stemme pr. betalt årskontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, således at en fremmødt højst kan have en stemme.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Senest 3 uger forinden indkalder bestyrelsen til generalforsamling ved annoncering på www.BørnsSamvær.dk og på e-mail.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen, herunder opstillede kandidater til bestyrelsen, forslag til suppleanter m.v. skal være sekretariatet i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen afgør, hvor generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for den forløbne periode
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Godkendelse af kontingent for det kommende år
 5. Godkendelse af kontingent for det kommende år
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af statsautoriseret revisor
 8. Behandling af fremsatte forslag
 9. Eventuelt

Valg til bestyrelse er skriftlige. Andre afstemninger skal være skriftlige, såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

 1. Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden eller et flertal af bestyrelsen eller såfremt 100 stemmeberettigede medlemmer af Børns Samvær ønsker dette.

Indkaldelsesmåde og frister samt afstemningsregler for en ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler, som for en ordinær generalforsamling, dog således, at forslagsstillernes forslag til en ekstraordinær generalforsamling skal være sekretariatet i hænde samtidig med, at begæring herom fremsættes. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger efter, at begæring derom er fremsat.

 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Børns Samvær.

Generalforsamlingen vælger 9 medlemmer og op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Desuden udpeger de lønnede medarbejdere og de ulønnede medarbejdere inden generalforsamlingen hver en repræsentant til bestyrelsen efter regler fastsat af bestyrelsen, beskrevet i bestyrelsens forretningsorden.

De 9 valgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, således, at, der er 3 på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

De udpegede repræsentanter udpeges for et år ad gangen. De udpegede repræsentanter deltager i bestyrelsesmøderne med stemmeret, dog med følgende begrænsninger:

De udpegede medlemmer har ikke stemmeret ved konstitueringen, ligesom de ikke kan vælges til formand, næstformand og Forretningsudvalg.

De udpegede medlemmer har ikke stemmeret i personsager (ansættelser, fyringer m.v.) Enhver, som er medlem af Børns Samvær, og som ikke er lønnet af Børns Samvær, kan vælges til bestyrelsen af generalforsamlingen.

For at stille op til valget til bestyrelsen kræves, at mindst 5 medlemmer af Børns Samvær anbefaler dette.

Såfremt der er stemmelighed ved et valg til bestyrelsen, afgøres valget enten ved aftale mellem kandidaterne eller ved lodtrækning.

Sekretariatslederen – direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med valg af formand og næstformand.

Valgene gælder for et år ad gangen.

Bestyrelsen forestår ledelse af Børns Samvær under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til behandling af særlige spørgsmål eller områder kan bestyrelsen nedsætte udvalg m.v.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren.

Børns Samvær forpligtes ved underskrift af formanden og direktøren eller et bestyrelsesmedlemmer i forening eller næstformand plus et medlemmer af bestyrelsen samt direktøren i forening.

Bestyrelsen kan meddele navngivne medlemmer af bestyrelsen eller ansatte i foreningen skriftlig fuldmagt til at forpligte Børns Samvær på et i en sådan fuldmagt nærmere angivet område.

 1. Direktøren – sekretariatsleder

Direktøren har den kompetence, som Bestyrelsen giver.

Afgørende økonomiske dispositioner skal godkendes af Bestyrelsen som fastsætter nærmere retningslinjer herfor i en skriftlig instruks.

Direktøren har ansvaret for Børns Samværs daglige ledelse overfor bestyrelse og Generalforsamling. Direktøren kan videregive kompetence til ansatte i Børns Samvær.

Direktøren har bemyndigelse til at ansætte og afskedige medarbejdere.

Direktøren kan forpligte Børns Samvær alene, som led i forretningens daglige drift.

 1. Vederlag

Intet medlem af Bestyrelsen, udvalg, m.v. må uden Bestyrelsens godkendelse modtage vederlag for deres bestyrelses eller udvalgs arbejde i Børns Samvær.

 1. Forpligtelse

For Børns Samværs forpligtelse hæfter alene foreningens formue.

 1. Vedtægtsændringer

Ændring af Børns Samvær vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen, når ændringsforslaget er opført på dagsordenen og mindst 2/3 af de fremmødte, dog mindst 350 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Såfremt der ikke kan opnås et stemmetal på 350 og 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringerne, skal der indkaldes til ny generalforsamling tidligst 8 uger og højst 12 uger senere. Ændringsforslaget kan på dette møde vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

 1. Ophør – opløsning

Forslag om Børns Samværs opløsning skal behandles på to med mindst et års mellemrum afholdte generalforsamlinger. Forslaget om opløsning kan kun vedtages, når det på begge generalforsamlinger har opnået ¾ majoritet af de fremmødte.

 1. Ophævelse

I tilfælde af Børns Samværs lovlige ophævelse, skal organisationens midler gå til formål, der i så høj grad som muligt svarer til Børns Samvær formål.

 

Vedtaget på Generalforsamling den 24. marts 2016

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling den 18. juni 2016

Nykøbing Mors, den 18. juni 2016